Politika společnosti

Společnost ISATS Ing. Prašnička s.r.o. je zaměřena na montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výrobu, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení (rozvaděčů nízkého napětí), řídicí systémy, měření a regulace, s orientací na průmyslové a vodohospodářské aplikace.

Cílem společnosti je vnést do podvědomí zákazníků představu o kvalitně odvedené práci, a to především prostřednictvím stálého a kvalifikovaného pracovního kádru a moderního technického vybavení, při respektování požadavků závazných předpisů a norem.

Zajišťování kvality, dodržování zásad ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a dalších závazných předpisů je prvořadý úkol pro celou společnost a je jedním z klíčových předpokladů k upevnění stávající obchodní pozice, získání nových zákazníků a dosažení optimálních ekonomických ukazatelů, které umožní další rozvoj firmy.

Integrovaný systém managementu vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

 • Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezchybnou práci.
 • Zajistit na všech pracovištích bezpečnost práce, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizovat dopad činnosti na životní prostředí.
 • Jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami.
 • Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků tak, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu a bezpečnost práce dotyčné funkce.
 • Využívat všech sil a prostředků k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny, včetně získávání zpětných informací od zákazníků o jejich názorech na výsledky práce a služeb.
 • Preventivními opatřeními zamezit vzniku chyb, přijímat opatření sloužící k upevnění pozice a pověsti společnosti.
 • V oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím plánování všech činností a školením pracovníků.
 • Zabezpečit neustálé zlepšování účinnosti integrovaného systému managementu.

Pro naplnění záměrů politiky se vedení společnosti zavazuje, že:

 • vytvoří potřebné zdroje a podmínky pro účelné fungování integrovaného systému managementu, splňujícího požadavky norem ĆSN EN ISO 9001.2009, ĆSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008,
 • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech zaměstnanců společnosti o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech,
 • zajistí účinnou kontrolu jednotlivých činností integrovaného systému managementu a jeho trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti.